Rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie chemikaliów) Europejskiej Jednostki ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska poprzez redukcję i ograniczenie stosowania najbardziej niebezpiecznych substancji chemicznych.

Jako dalszy użytkownik i importer substancji chemicznych w rozporządzeniu REACH CREBONIT jest zobowiązany do spełnienia wymagań rozporządzenia REACH. Obowiązek ten nie dotyczy samej powłoki (mieszaniny), ale różnych substancji, które zawiera powłoka.

Jako odpowiedzialny producent powłok, CREBONIT zawsze dąży do tego, aby jego globalna działalność była prowadzona w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a firma podziela i wspiera misję i wizję UE w zakresie redukcji i ograniczania niebezpiecznych substancji chemicznych.

Produkty CREBONIT sprzedawane we wszystkich regionach zawierają tylko substancje, które zostały zarejestrowane, wyłączone lub wstępnie zarejestrowane w systemie REACH.

Lista substancji objętych ograniczeniami (REACH, załącznik XVII) stale rośnie. Również komunikacja dotycząca bezpiecznego stosowania chemikaliów rozwija się w stałym tempie. CREBONIT dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć lub wyeliminować stosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Wszelka zawartość substancji SVHC będzie przekazywana zgodnie z rozporządzeniem REACH, podobnie jak każda zawartość dozwolonych substancji. CREBONIT działa również aktywnie, aby zapewnić, że komunikacja dotycząca bezpiecznego stosowania chemikaliów opisanych w scenariuszach narażenia i kartach charakterystyki jest regularnie aktualizowana i wdrażana.

CREBONIT jest w pełni zaangażowany w zapewnienie zgodności z rozporządzeniem REACH, utrzymanie ciągłości dostaw, wspieranie rozporządzenia REACH i zapewnianie klientom aktualności informacji o produktach.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rozwiązań REACH i CREBONIT prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. Środowiska pod adresem LAB@crebonitgroup.com.